Sleep om te verversen

SSWT en Stifa

Stichting Sociaal en Werkgelegen­heidsfonds Timmerindustrie (SSWT) en Stichting Fondsen Administratie Timmer­industrie (Stifa) delen naast deze website ook de huisvesting met elkaar. Het pand aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 16 te Bussum wordt tevens gedeeld met de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).

De SSWT is belast met de uitvoering van de cao afspraken op het gebied van scholing en werk­gelegenheid en het admini­stratief afhandelen van decla­raties van de bedrijfstak­eigen regelingen. Tevens bevordert, coördineert, begeleidt en verzorgt SSWT diverse om‑, her‑, en bijscholings­projecten ten behoeve van werknemers in de bedrijfstak Timmerindustrie. Omdat de Timmerindustrie volop op zoek is naar goed opgeleide vakmensen, participeert SSWT in het ontwikkelen van nieuwe (digitale) opleidingstrajecten.

De Stifa is belast met de admini­stratieve uitvoering van de bedrijfstak­eigen regelingen (BTER) voor de Timmerindustrie. De premie-inning van alle BTER-fondsen heeft de Stifa opgedragen aan APG. Daarnaast is de Stifa het bestuurs­secretariaat van de Vakraad en van de SSWT. Zij ondersteunt de cao onder­handelingen en maakt het cao-boekje.

Dialog example

This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.